top of page
zaplanuj wizytę

MUZEUM DOMKÓW LALEK,

GIER I ZABAWEK

 

ODDZIAŁ GŁÓWNY MUZEUM

Stare Miasto

Pałac Bazylianów, wejście przez bramę

z napisem FRYDERYK

ul. Podwale 15

00-252 Warszawa

tel. 797 723 029

muzeum@muzeum-domkow.pl

ODDZIAŁ WYSTAW CZASOWYCH

Stare Miasto

Kamienica Rogozińska przy Kamiennych Schodkach

ul. Krzywe Koło 2/4,

00-270 Warszawa

tel. 517  490  047

am.png
 codziennie 11:00 - 19:00 

Muzeum będzie

nieczynne w dniach:

 • 24, 25, 26 grudnia 2023

 • 30, 31 marca 2024

 • 1 kwietnia 2024

 • 1 listopada 2024

 • 24, 25, 26 grudnia 2024

      godziny otwarcia 

8m.png

Oddział Głównym Muzeum (Podwale 15) wyposażony jest w szatnię niestrzeżoną i toaletę dla gości Muzeum.

Oddział jest w całości dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Osoby poruszające się na wózkach prosimy o wcześniejszy telefon do placówki (797 723 029), pracownik wytłumaczy Państwu jak skorzystać z podjazdu i windy.

W Oddziale Wystaw Czasowych (Krzywe Koło 2/4) nie ma toalety dla gości, okrycia wierzchnie można zostawić w holu, a dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest utrudniony - wejście z ulicy do Muzeum jest po trzech schodkach. Wewnątrz nie ma barier architektonicznych.


 

Zakupiony bilet jest ważny dwa dni - w dniu zakupu i w dniu następnym

      cennik biletów      

 

obowiązuje na wszystkie dostępne wystawy w obu Oddziałach Muzeum

 

ceny w zł

BILET BEZPŁATNY

Bezpłatne bilety wstępu przysługują:
• dzieciom do 100 cm wzrostu
• osobom w wieku powyżej 100 lat
• opiekunom grup zorganizowanych - 1 opiekunowi na 10 podopiecznych (w przypadku grup przedszkolnych i osób niepełnosprawnych,
    liczbę opiekunów ze wstępem bezpłatnym należy uzgodnić indywidualnie podczas dokonywania rezerwacji grupowej)
Po okazaniu stosownych dokumentów bezpłatne bilety wstępu przysługują:
• pracownikom muzeów, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
• dziennikarzom - honorujemy polskie legitymacje dziennikarskie SDP lub SDRP oraz legitymację międzynarodową  FIJ (IFJ)
• licencjonowanym polskim przewodnikom turystycznym – honorujemy legitymacje państwowe i PTTK
• kombatantom i inwalidom wojennym.

• posiadaczom karty WARSAW PASS


 

WarsawPass-MuzeumDomkow.jpg

35

BILET NORMALNY

25

BILET ULGOWY

Ulgowy bilet wstępu do Muzeum przysługuje po okazaniu stosownej legitymacji:
•    przedszkolakom, uczniom objętym obowiązkiem szkolnym, studentom do 26 roku życia oraz doktorantom
•    osobom niepełnosprawnym z legitymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem na piśmie
•    jednemu opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością lub dorosłej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej zdolności do samodzielnej egzystencji
•    nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.


Ulgowy bilet wstępu do Muzeum dla seniora przysługuje osobom powyżej 60 roku życia.

99

BILET RODZINNY

Rodzinny bilet wstępu do Muzeum przysługuje grupie 4 osób, w skład której wchodzi co najmniej 1 dziecko i 1 osoba dorosła.

23

BILET GRUPOWY

Ulgowe, grupowe bilety wstępu do Muzeum przysługują osobom w grupie zorganizowanej powyżej 10 osób.

    regulamin zwiedzania    

REGULAMIN ZWIEDZANIA _

Oddziału Wystaw Czasowych Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek 

 

Definicje:

Muzeum – Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie.

Oddział – Oddział Główny i  Oddział Wystaw Czasowych Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie

Fundacja – podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek: Fundacja Belle Époque, z siedzibą przy ul. Krzywe Koło 2/4, 00-270 Warszawa.

Grupa zorganizowana – grupa licząca więcej niż 10 osób i reprezentowana we wszystkich sprawach formalnych (rezerwacja, płatność) przez jedną konkretną osobę.

Zajęcia – zwiedzanie ekspozycji, lekcje muzealne, warsztaty twórcze, prelekcje, imprezy zorganizowane  i inne formy spotkań kulturalno-edukacyjnych dla grup zorganizowanych, odbywających się w Muzeum, przy prowadzeniu i udziale pracowników Muzeum.

Cennik – dostępny na stronie internetowej i w Oddziałach Muzeum dokument, zawierający aktualne ceny oraz zasady zakupu biletów wstępu i usług Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, jak również wykaz osób zwolnionych z opłaty za wstęp bądź objętych ulgami, a także spis przysługujących ulg i zniżek oraz listę programów w których uczestniczy Muzeum.

I. Informacje ogólne – funkcjonowanie oddziału

 1. Aktualne dni i godziny otwarcia Oddziałów podane są na stronie internetowej Muzeum.

 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do wystaw w Oddziale, o czym informuje z możliwie dużym wyprzedzeniem.

 3. W trosce o komfort zwiedzania ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na 30 minut przed zamknięciem Oddziału.

 4. Na terenie Oddziału dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz osób na wózkach inwalidzkich.

 5. Zwiedzanie Oddziału jest możliwe po nabyciu biletów i opłaceniu ich zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

 6. Opłata za zwiedzanie upoważnia do jednorazowego zwiedzenia wystaw dostępnych w Oddziale, w dniu oznaczonym na bilecie, oraz w dniu następnym, bądź w przypadku płatności przelewowej (dot. grup zorganizowanych) w dniu zadeklarowanym w rezerwacji.

 7. Płatność za bilety indywidualne i dodatkowe usługi odbywa się w kasie Oddziału, gotówką lub kartą płatniczą.

 8. Potrzebę wystawienia przez Fundację faktury za bilety wstępu, usługi dodatkowe lub zakupy w sklepiku muzealnym należy zgłaszać w chwili zakupu.

 9. Wstęp biletowany do Oddziału obowiązuje we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem imprez specjalnych zorganizowanych według odrębnych zasad zwiedzania.

 10.  Oddziały  mogą zwiedzać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.

 11. Bilety wstępu dla osób indywidualnych są dostępne na bieżąco w kasie Oddziału bez potrzeby rezerwacji. Wcześniejsza rezerwacja biletów jest konieczna i obowiązkowa wyłącznie w przypadku grup zorganizowanych.

 12. Rodzice/opiekunowie i opiekunowie grup, są zobowiązani do tego, by towarzyszyć dzieciom podczas zwiedzania ekspozycji oraz podczas zajęć. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie i szkody wyrządzone przez podopiecznych. Opiekun musi być osobą pełnoletnią.

 13. Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 0-6 lat zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i ścisłego nadzoru nad dziećmi podczas wizyty w Oddziale.

 14. Do zwiedzenia Oddziału bez opieki osoby dorosłej może zostać dopuszczona osoba niepełnoletnia od 13. roku życia, jednak taki przypadek każdorazowo musi zyskać aprobatę pracownika Muzeum.

 15. Przed wejściem na ekspozycję należy pozostawić w wyznaczonym miejscu bagaże (z wyjątkiem podręcznych torebek i małych plecaków), parasole, kije do nordic walking i inne przedmioty wielkogabarytowe, w tym wózki dziecięce. Zakaz nie obejmuje sprzętów pomagających osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się.

 16. Nie ma obowiązku zdejmowania okryć wierzchnich przed wejściem na ekspozycję Oddziału. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Oddziału. Cenne przedmioty i bagaże można zdeponować w recepcji.

 17. Na terenie Oddziału obowiązuje kategoryczny zakaz fotografowania i filmowania z użyciem stabilizatorów obrazu i dodatkowych akcesoriów typu selfie-stick, statyw lub monopod oraz przy użyciu lampy błyskowej.

 18. Na terenie Oddziału obowiązują następujące zakazy: a) wnoszenia broni palnej oraz substancji i przedmiotów niebezpiecznych, b) wprowadzania hulajnóg, rowerów i tym podobnych pojazdów, a także wózków dziecięcych, z wyjątkiem wózków dla osób niepełnosprawnych, c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), d) palenia tytoniu (także e-papierosów), e) wnoszenia jedzenia i picia oraz jakiejkolwiek konsumpcji, f) wstępu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i osób zagrażających higienie i/lub bezpieczeństwu ludzi oraz mienia,g) dotykania eksponatów oraz jakiejkolwiek ingerencji w układ elementów wystaw oraz wyposażenia i wystroju wnętrz,h) prowadzenia głośnych rozmów telefonicznych i używania urządzeń nagłaśniających,i) pozostawiania śmieci i odpadków w przestrzeni ekspozycji, j) zachowywania się w sposób zakłócający spokój innych zwiedzających.

 19. Liczba osób jednorazowo przebywających na terenie Oddziału nie może przekraczać limitu wynikającego z zasad p-poż, zaleceń sanitarnych oraz bezpieczeństwa. W sytuacji przekroczenia limitu pracownik Muzeum może odmówić wstępu do Oddziału.

 20. Zakupione w sklepiku muzealnym pamiątki, książki, zabawki i inne towary nie podlegają zwrotowi. W przypadku wady produktu jest możliwa jego wymiana.

 21. Na terenie Oddziału działa monitoring rejestrujący obraz.

II. Rezerwacje grupowe i zwiedzanie z przewodnikiem

 1. Liczebność grup zorganizowanych, opłaty za wstęp i inne usługi dla grup zorganizowanych reguluje Cennik.   

 2. Zwiedzanie ekspozycji Oddziału z przewodnikiem możliwe jest wyłącznie w przypadku grup zorganizowanych i jest dostępne w cenach oraz językach podanych w aktualnym Cenniku.

 3. Skorzystanie z oferty dla grup zorganizowanych możliwe jest jedynie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej oraz uiszczeniu zaliczki przelewem na konto Fundacji lub w kasie Oddziału, w kwocie i terminie zgodnymi z aktualnym Cennikiem i ofertą edukacyjną Oddziału. Przy braku opłaty, po upływie wyznaczonego terminu rezerwacja jest automatycznie anulowana.

 4. Za usługi świadczone przez Muzeum w Oddziale grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności w kasie gotówką lub kartą oraz przelewem na konto Fundacji w formie przedpłaty lub opłaty za fakturę z odroczonym terminem płatności. W przypadku potrzeby wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności konieczne jest przesłanie stosownego pisma na adres mailowy bądź pocztowy Muzeum.

 5. W razie odwołania rezerwacji po uiszczeniu zaliczki, nie jest ona zwracana. Opłaconą rezerwację można przenieść na inny termin po uprzednim kontakcie telefonicznym z Oddziałem, maksymalnie 7 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Nagłe przepadki losowe będą każdorazowo traktowane i rozpatrywane indywidualnie.

 6. Na 10 osób w grupie zorganizowanej wstęp bezpłatny przysługuje jednemu opiekunowi. W przypadku grup przedszkolnych i osób niepełnosprawnych liczbę opiekunów ze wstępem bezpłatnym należy uzgodnić indywidualnie podczas dokonywania rezerwacji.

 7. Opiekun grupy, która zarezerwowała zwiedzanie, powinien stawić się w Oddziale 10 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu uiszczenia opłat i przygotowania grupy do zwiedzania. Ze względu na warunki lokalowe pracownik Muzeum może odmówić wpuszczenia grupy, która przyjdzie wcześniej niż 10 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania.

 8. Muzeum nie gwarantuje przyjęcia w Oddziale grupy spóźnionej więcej niż 20 minut i/lub naruszającej regulamin.

 9. Przewodnicy niebędący pracownikami Muzeum nie mogą samodzielnie oprowadzać grup po ekspozycjach Oddziału.

III.  Postanowienia dodatkowe

 1. Zwiedzający mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników Muzeum i opiekunów ekspozycji w Oddziale.

 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu pracownik Muzeum poucza osobę, a w razie dalszego łamania regulaminu ma prawo wyproszenia takiej osoby bez prawa do zwrotu wniesionych w Oddziale opłat.

 3. Pracownik Muzeum ma prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję, w razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia Oddziału.

 4. Nabycie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Skargi i wnioski należy składać pisemnie, opatrzone podpisem i kontaktem zwrotnym. Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: www.MuzeumDomkow.pl

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje pracownik Muzeum.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2021.

ZAKUP BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU ZWIEDZANIA

 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek jest Fundacja Belle Époque, z siedzibą przy ul. Krzywe Koło 2/4, 00-270 Warszawa, NIP7010503893 , KRS 0000564993,  REGON 362322507

 

 

bottom of page