top of page
logo_SURVIVAL KULTURALNY_m.jpg

  ogólnopolski konkurs twórczy dla klas  

2023_NCK_dofinans_interwencje_PION_RGB.jpg

REGULAMIN KONKURSU

  SURVIVAL KULTURALNY  

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży z małych miejscowości do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz  aktywizacja do twórczej pracy zbiorowej i integracji grupy. Celem jest także uświadomienie uczestnikom, iż zdobycie umiejętności z zakresu savoir-vivre i kulturalnego zachowania się w bardzo różnych sytuacjach, pozwala na śmiałe i świadome korzystanie z możliwości uczestnictwa w różnorodnej ofercie kulturalnej, również tej postrzeganej jako wysoka, wpływa na podniesienie poczucia kompetencji towarzyskiego obycia oraz przygotuje do podjęcia nawet najbardziej wymagających zadań społecznych.

 

I. ORGANIZATOR

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Belle Époque prowadząca Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie, ul. Krzywe Koło 2/4, 00-270 Warszawa.

2. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023

 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Uczestnicy. Konkurs jest skierowany do uczniów ze szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z całego terenu Polski. Praca konkursowa musi być wykonana wspólnie przez klasę lub formalną grupę zorganizowaną w ramach zajęć pozalekcyjnych. Praca musi być wykonana jako praca zbiorowa przez co najmniej 15 osób, w tym dopuszcza się udział lidera lub liderów w tworzeniu pracy. Prace indywidualne nie będą oceniane.

2. Temat prac. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy twórczej w formie pracy literackiej lub komiksu, o tytule „Najgorsza klasa w szkole na wycieczce, i co z tego wynikło”. Jury oceni interpretację, inwencję twórczą, kreatywność, oryginalność, zaangażowanie i staranność wykonania nadesłanych prac.  

3. Technika. Organizatorzy pozostawiają dowolność gatunków, stylów, technik i formatów. Praca powinna być utrwalona na nośniku cyfrowym i przesłana w formacie PDF lub jpg. na mail konkurs@muzeum-domkow.pl wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.

4. Ilość prac. Każda klasa/grupa może nadesłać do dwóch prac.  

5. Kategorie zgłoszeń: Wszystkie prace będą oceniane w jednej kategorii, bez podziału na techniki, gatunki lub wiek wykonawców. Prace wykonane w technikach i gatunkach rzadkich/wymagających większego nakładu pracy, mogą otrzymać dodatkowe punkty. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę wiek twórców oraz samodzielność wykonanej pracy.

 

6. Termin zgłoszeń upływa dnia 30 września 2023 o godz. 23:59, decyduje data i godzina wysłania pracy na mail.

7. Opłata. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Karta zgłoszenia. Osoba zgłaszająca pracę jest zobowiązana do wypełnienia, podpisania i podstemplowania Karty zgłoszenia pracy konkursowej. Skan karty należy przesłać razem z pracą na mail: konkurs@muzeum-domkow.pl

9. Pozostałe postanowienia. Prace nadesłane na konkurs i nagrodzone nagrodami głównymi lub pozaregulaminowymi stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nadesłanych prac w dowolnych formach, w całości i we fragmentach, bez ograniczeń terminowych, z możliwością podania imion i nazwisk autorów prac. Autorzy prac nagrodzonych są zobowiązani do przywiezienia ich ze sobą w dniu odbioru nagrody.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.

11. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników organizatora, partnerów, fundatorów nagród lub członków Jury.

 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1.  Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu są niepodważalne. Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej MuzeumDomkow.pl

2. Jury przyzna sześć równorzędnych nagród głównych dla zwycięskich klas. Organizatorzy konkursu i Jury zastrzegają możliwość innego podziału nagród, oraz utworzenia i przyznania nagród pozaregulaminowych.

3. Nagrody regulaminowe to 6 całodziennych wycieczek do Warszawy dla sześciu zwycięskich klas/grup, na intensywny kurs „SURVIVAL KULTURALNY”, w skład którego wchodzi nauka dobrych manier i zasad zachowania się w miejscach publicznych i obiektach kultury, podczas:

- wizyty w dwóch oddziałach Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, wraz z uczestnictwem w tematycznej grze muzealnej,

- uczestnictwa w uroczystym koncercie fortepianowym zorganizowanym w sali koncertowej, wraz omówieniem zasad,

- spaceru po mieście, wizyty w najstarszej warszawskiej poczcie i przejazdu zabytkowymi schodami ruchomymi, a także przejazdu metrem i innymi środkami transportu publicznego, wraz z objaśnieniami,

- wizyty w eleganckiej restauracji na Starym Mieście, gdzie w sali bankietowej, przed, w trakcie i po zaserwowanym posiłku będą przedstawiane zasady zachowania się przy stole obowiązujące podczas przyjęcia w rodzinnym gronie, ale również podczas oficjalnej uroczystości, a nawet balu.

Klasa na czas trwania całej wycieczki otrzyma swojego opiekuna, który poprowadzi kurs „Survival Kulturalny" i przeprowadzi grupę przez meandry gry muzealnej. Opiekun po przeegzaminowaniu uczestników wręczy im imienne dyplomy ukończenia kursu i książki o zasadach dobrego zachowania.

4. Przyznane nagrody są imienne i nieprzechodnie.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MuzeumDomkow.pl do dnia 5 października 2023. Ponadto laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie przez organizatora o wynikach konkursu i terminie wizyty w Muzeum.

6. Organizator nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NADSYŁANIA PRAC!

 

bottom of page