top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

MIRA ZIMIŃSKA
-SYGIETYŃSKA

1901-1997

Aktorka, pieśniarka, reżyserka i pedagog, dyrektor zespołów artystycznych. Urodziła się w Płocku i już wieku 7 lat zadebiutowała na deskach tamtejszego teatru w sztuce „Ich czworo”. W latach 1919-20 grała na scenach radomskich, a w 1920 r. została zaangażowana do warszawskich kabaretów Miraż i Qui Pro Quo. Dzięki swym kreacjom kabaretowym już w połowie lat 20. stała się ulubienicą publiczności. W latach 30. występowała na scenach renomowanych teatrów stolicy, grywała także główne role w filmowych komediach muzycznych. Podczas II wojny światowej działała m.in. w Teatrze Frontowym Armii Krajowej i dawała recitale w szpitalach powstańczych, gdzie pomagała rannym także jako pielęgniarka. W 1948 r. wraz z mężem Tadeuszem Sygietyńskim założyła Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który szybko zyskał niebywałą światową sławę – kierowała nim od 1955 r. aż do swojej śmierci. W 1978 r. utworzyła znany i lubiany Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Varsovia” – tzw. „Mini Mazowsze”.

Talent komediowy i błyskotliwość zapewniły artystce miano „Chaplina w spódnicy” oraz wielką popularność. W latach międzywojennych jej wizerunki zdobiły reklamy futer, perfum, a także samochodów, które uwielbiała. Sama była posiadaczką czerwonego kabrioletu.

 

Za swoją działalność na rzecz kultury Mira Zimińska-Sygietyńska została uhonorowana m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Orła Białego. Jako członkinię AK odznaczono ją Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Ponadto otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Płocka i jest patronką m.in. kilku szkół w całej Polsce.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Monika Szambelan-Althamer (ur. 1966) – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie. Zajmuje się głównie sztuką użytkową, ceramiką, tkaniną artystyczną, ubiorem, lalkarstwem oraz malarstwem. Od lat 90. wraz z mężem, Pawłem Althamerem, tworzyli charakterystyczne lalki z tkanin – m.in. „Facetów” i „Biznesmenów” wystawianych w witrynie sklepu z zabawkami na warszawskim Starym Mieście. Od 1990 r. artystka organizuje rozmaite warsztaty twórcze, prowadząc kolejne pracownie: „Magenta” na Bródnie, „Indygo” na Pradze, a od 2016 r. pracownię „Umbra” na Targówku. Ukończyła też Uniwersytet Ludowy Rzemiosł w Woli Sękowej i zajmuje się rękodziełem opartym na tradycjach twórczości ludowej. Współpracuje z wieloma galeriami, które prezentują na wystawach jej twórczość malarską, a także rzeźby, domki dla lalek i lalki.

Technika wykonania lalki: Głowa, ręce i nogi ceramiczne, koloryzowane farbą akrylową, stelaż miedziany, korpus owinięty watoliną i obszyty tkaniną bawełnianą, włosy z wełny merynosa, detale twarzy malowane farbą akrylową.

 

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest Anna Linnik & Sergey Basalaev BALLET CENTER, które oferuje różnorodne zajęcia z techniki tańca klasycznego i gimnastyki baletowej. Podobnie jak Mira Zimińska-Sygietyńska – uzdolniona wokalnie i tanecznie aktorka oraz wieloletnia dyrektor słynnego zespołu „Mazowsze" – założyciele, a zarazem profesorowie szkoły nie tylko wspierają młode talenty, prowadząc zajęcia dla uczniów szkół baletowych oraz profesjonalistów, ale też pragną rozbudzać miłość do tańca i sceny oraz rozwijać umiejętności dorosłych amatorów.

logo_BALLET CENTER.jpg
english
russian

Актриса, певица, режиссер и педагог, руководитель художественных коллективов. Родилась в Плоцке и дебютировала на сцене местного театра в возрасте семи лет в спектакле «Их четверо». В 1919-1920 гг. выступала на сценах в Радоме, а в 1920 г. была нанята варшавскими кабаре «Мираж» и «Qui Pro Quo». Выступления в кабаре сделали ее любимицей публики уже в середине 1920-х гг. В 1930-х гг. она выступала на сценах известных варшавских театров, а также играла ведущие роли в кинематографических музыкальных комедиях. Во время Второй мировой войны была членом Театра Армии Крайовой, давала концерты в госпиталях повстанцев, где также помогала раненым в качестве медсестры. В 1948 г. вместе со своим мужем Тадеушем Сыгетыньским основала Государственный ансамбль народной песни и танца «Мазовия», который быстро приобрел огромную мировую известность – она управляла им с 1955 г. вплоть до своей смерти. В 1978 г. создала известный и всеми любимый Детский ансамбль песни и танца «Варсовия» – так называемое «Мини Мазовия».

 

Благодаря своему комедийному таланту и блистательности она получила прозвище «Чаплин в юбке», а также значительную популярность. В межвоенный период ее изображения украшали объявления о шубах, духах и автомобилях, которые она обожала – у нее самой был красный кабриолет.

 

За вклад в развитие культуры Мира Зиминьска была удостоена Командорского креста со звездой и Большого креста Ордена Возрождения Польши, а также Ордена Белого орла. Как член Армии Крайовой была награждена Крестом Армии Крайовой и Варшавским повстанческим крестом. Она также получила звание Почетного гражданина города Плоцка и является покровительницей, среди прочего, нескольких школ по всей Польше.

Несколько слов о авторе куклы: 

Monika Szambelan-Althamer (родилась в 1966 г.) – окончила Государственную среднюю школу изобразительных искусств имени В. Герсона в Варшаве. Она занимается в основном прикладным искусством, керамикой, художественным гобеленом, одеждой, кукольным искусством и живописью. С 1990-х годов вместе со своим мужем, Павлом Альтхамером, они создают куклы из ткани - в том числе "Мужчин" и "Бизнесменов", выставленных в витрине магазина игрушек в Старом городе Варшавы. С 1990 года художница организует различные творческие мастерские, управляя сменяющими друг друга студиями: "Magenta" в Бродно, "Indigo" в Праге, а с 2016 года - студией "Umbra" в Тарговеке. Она также окончила Университет народных ремесел в Воле Сенковой и занимается ремеслами, основанными на традициях народного искусства. Она сотрудничает со многими галереями, которые представляют ее картины, а также скульптуры, кукольные дома и куклы на выставках.

Техника изготовления куклы: Голова, руки и ноги из керамики, окрашены акриловой краской, медный стеллаж, тело обмотано хлопковой ватой и отделано хлопковой тканью, волосы из мериносовой шерсти, детали лица окрашены акриловой краской.

Меценатом экспоната является БАЛЕТНЫЙ ЦЕНТР Анны Линник и Сергея Басалаева, который предлагает различные занятия по технике классического танца и балетной гимнастике. Как и Мира Зиминьска-Сигетиньска – вокально-танцевальная талантливая актриса и многолетний руководитель знаменитого ансамбля "Мазовше" – основатели и преподаватели школы не только поддерживают молодые таланты, проводя занятия для студентов балетных училищ и профессионалов, но и хотят пробудить любовь к танцу и сцене и развить мастерство взрослых любителей танца.

Actress, singer, director and pedagogue, director of artistic groups. She was born in Płock and debuted on the stage of the local theatre as a seven-year-old in the play "Ich czworo" ("Four of them"). In the years 1919-20, she played on stages in Radom, and in 1920 she was engaged in the Warsaw cabarets Miraż and Qui Pro Quo. Her cabaret performances made her an audience's favourite by the mid-1920s. In the 1930s she appeared on the stages of renowned theatres in Warsaw, and also played the leading parts in film musical comedies. During World War II she was active in the Home Army Front Theatre and gave recitals in insurgent hospitals, where she also helped the wounded as a nurse. In 1948, together with her husband Tadeusz Sygietyński, she founded the National Folk Song and Dance Ensemble "Mazowsze", which quickly gained enormous worldwide fame – she managed it from 1955 until her death. In 1978 she created the well-known and popular "Varsovia" Children's Song and Dance Ensemble – the so-called "Mini Mazowsze".
 

Her comedic talent and brilliance earned her the nickname "Chaplin in a skirt" and wide popularity. In the interwar years, her images were displayed in advertisements for furs, perfumes, and cars, which she adored – she herself owned a red convertible.
 

For her contribution to culture Mira Zimińska-Sygietyńska received the Commander's Cross with Star and the Grand Cross of the Order of Polonia Restituta, as well as the Order of the White Eagle. As a member of the Home Army she received the Cross of the Home Army and the Warsaw Uprising Cross. She received the title of Honorary Citizen of the City of Płock. She is the patron of, among others, several schools in the whole country.

About the author of the doll: 

Monika Szambelan-Althamer (born in 1966) – graduate of the W. Gerson State High School of Fine Arts in Warsaw. She deals mainly with applied arts, ceramics, artistic tapestry, clothing, doll-making and painting. Since the 1990s, together with her husband Paweł Althamer, they have been creating fabric dolls - including "Guys" and "Businessmen" displayed in the window of a toy shop in Warsaw's Old Town. Since 1990, the artist has been organising various creative workshops, running successive studios: "Magenta" in Bródno, "Indygo" in Praga, and since 2016, the "Umbra" studio in Targówek. She also graduated from the Folk Craft University in Wola Sękowa and deals with handicrafts based on the traditions of folk art. She cooperates with numerous galleries, which present her paintings, as well as sculptures, dollhouses and dolls.

Doll making technique: Head, hands and legs made of ceramics, coloured with acrylic paint, copper frame, body wrapped in wadding and trimmed with cotton fabric, hair made of merino wool, facial details painted with acrylic paint. 

The patron of the exhibit is Anna Linnik & Sergey Basalaev BALLET CENTER, which offers various classes in classical dance technique and ballet gymnastics. Just like Mira Zimińska-Sygietyńska – a vocal and dance talented actress and long-time director of the famous "Mazowsze" ensemble – the founders and professors of the school not only support young talents by conducting classes for ballet school students and professionals, but also wish to awaken the love of dance and stage and develop the skills of adult amateurs.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page