top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

ZUZANNA
STROMENGER

1925-2011

Biolog specjalizująca się w zoologii, hydrologii i etologii, autorka książek, publicystka i tłumaczka, obrończyni praw zwierząt. Urodziła się w Warszawie i tu spędziła większość życia. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim jako łączniczka Armii Krajowej – ps. „Zuza”. Po zakończeniu II wojny światowej studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 1950 r. uzyskała magisterium z filozofii, a w 1957 r. doktorat z biologii. Interesowała się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z zachowaniem i ewolucją zwierząt oraz etologią i seksuologią człowieka. Jej ogromny dorobek naukowy i popularyzatorski obejmuje 14 książek, ok. 300 artykułów, wiele haseł encyklopedycznych, a także redakcję wydawnictw zbiorowych oraz tłumaczenia literatury fachowej. Prowadziła liczne wykłady i odczyty, jak również popularne audycje o tematyce przyrodniczej na antenie Polskiego Radia. Ponadto, jako członkini m.in. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, przez wiele lat działała na rzecz edukacji osób dorosłych.


Od czasów dzieciństwa przyszłej biolog towarzyszyły koty. Z czasem stała się ich znawczynią – autorką cenionych książek oraz artykułów o kocich zwyczajach i pochodzeniu. Swój debiut wydawniczy poświęciła natomiast hodowli i zachowaniom chomików syryjskich.


Działalność naukowa i społeczna Zuzanny Stromenger została uhonorowana m.in. Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt i odznaką „Za zasługi dla województwa warszawskiego”. Za udział w powstaniu warszawskim odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Ewa Graniak-Wosinek (ur. 1978) – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, filologii polskiej z kulturoznawstwem na Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz edukacji artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie pracuje jako bibliotekarka, ceramiczka i autorka bloga poświęconego grom planszowym. Lalki kolekcjonuje i tworzy od najmłodszych lat – uwielbia rustykalny urok „szmacianek”, często sięga też do technik ludowych, takich jak tradycyjne motanki. Oprócz tego zajmuje się fotografią portretową i grafiką, a także prowadzi zajęcia twórcze dla dzieci, młodzieży i seniorów. Jej prace w różnych technikach były prezentowane na kilku wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Technika wykonania lalki: Głowa, tułów i kończyny szyte z tkaniny lnianej, stelaż druciany, włosy syntetyczne, detale twarzy malowane ołówkiem, cienkopisem permanentnym i farbami akrylowymi; kot ceramiczny, wypalany i szkliwiony.

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest Visa, światowy lider w dziedzinie płatności cyfrowych, którego celem jest oferowanie najlepszego sposobu płacenia i otrzymywania płatności - wszędzie i dla każdego. Visa wspiera ideę otwartego i zróżnicowanego świata, w którym każdy ma równe szanse. Podobna filozofia przyświecała z pewnością Zuzannie Stromenger – biolożce, niestrudzonej obrończyni praw zwierząt i charyzmatycznej popularyzatorce wiedzy o przyrodzie, która przez wiele lat rozbudzała w nas ciekawość świata oraz troskę o naszą planetę.

visa.jpg
english
russian

Биолог, специалист в областях зоологии, гидрологии и этологии, автор книг, публицист и переводчик, защитник прав животных. Она родилась в Варшаве и провела там большую часть своей жизни. Участвовала в Варшавском восстании в качестве связной в Армии Крайовой (псевдоним «Зуза»). После Второй мировой войны училась на факультете математики и естественных наук Лодзинского университета, где получила степень магистра философии в 1950 г. и доктора биологии в 1957 г. Прежде всего, ее интересовали вопросы, связанные с поведением и эволюцией животных, а также с этологией и сексологией человека. К ее огромным научным и популяризаторским достижениям относятся 14 книг, около 300 статей, множество энциклопедических работ, а также редактирование коллективным изданий и переводы профессиональной литературы. Она проводила многочисленные лекции и чтения, а также популярные программы о природе на Польском радио. Кроме того, как член Общества всеобщего знания, в течение многих лет активно работала в области образования взрослых.

 

С детства Зузанну Строменгер окружали кошки. Со временем она стала экспертом в этой области и автором высоко оцененных книг и статей об их привычках и происхождении. Однако ее издательский дебют был посвящен разведению и поведению сирийских хомячков.

 

Научная и общественная деятельность Зузанны Строменгер была награждена, в частности, Золотым знаком Общества друзей животных и отличием «За заслуги Варшавскому воеводству». За участие в Варшавском восстании она была удостоена Кавалерского креста Ордена Возрождения Польши и Креста Варшавского восстания.

Несколько слов о авторе куклы: 

Ewa Graniak-Wosinek (родилась в 1978 г.)  – выпускница Государственной средней школы изящных искусств в Кошалине, польской филологии и культурологии в Поморской академии в Слупске и художественного образования в Академии изящных искусств в Познани. В настоящее время работает библиотекарем, керамистом и автором блога, посвященного настольным играм. Она собирает и делает куклы с самого детства. Ей нравится деревенское очарование "тряпичных кукол", и она часто обращается к народным техникам. Кроме того, она занимается портретной фотографией и графикой, проводит творческие занятия для детей, подростков и пожилых людей. Ее работы в различных техниках были представлены на нескольких коллективных выставках в Польше и за рубежом.

Техника изготовления куклы: голова, туловище и конечности сшиты из льняной ткани, проволочный стеллаж, синтетические волосы, детали лица нарисованы карандашом, перманентным маркером и акриловыми красками; керамический кот, обожжен и покрыт глазурью.

Меценатом экспоната является Visa, глобальная компания платежных технологий, цель которой – предложить лучший способ оплаты и получения платежей – везде и для всех. Visa поддерживает идею более открытого и разнообразного мира, где у каждого одинаковые возможности. Подобный подход был близок Зузанне Штроменгер – биологу, неутомимому защитнику прав животных и харизматичному популяризатору знаний о природе, которая на протяжении многих лет активно пробуждала любопытство к окружающему миру и заботу о нашей планете.

Biologist specialising in zoology, hydrology and ethology, author of books, publicist and translator, animal rights activist. She was born in Warsaw, where she spent most of her life. She participated in the Warsaw Uprising as a Home Army liaison officer – pseudonym ''Zuza". After the end of World War II she studied at the Faculty of Mathematics and Life Sciences at the University of Łódź, where she received her MA in philosophy in 1950 and her PhD in biology in 1957. She was primarily interested in issues relating to animal behaviour and evolution, and human ethology and sexology. Her enormous scientific achievements include 14 books, about 300 articles, numerous encyclopaedia entries, as well as editing collective publications and translating specialist literature. She conducted numerous lectures and readings as well as popular programmes on nature on the Polish Radio. Moreover, as a member of, among others, the Society for the Popularisation of Culture and Science, she acted for many years in adult education.

 

Since childhood, Zuzanna Stromenger was accompanied by cats. With time, she became an expert on felines and wrote highly recognised books and articles on their habits and origins. However, she devoted her publishing debut to the breeding and behaviour of golden hamsters.

 

Zuzanna Stromenger's scientific and social activities were honoured, among others, with the Golden Badge of the Friends of Animals Society and the badge "For Merits for the Warsaw Voivodeship". For her participation in the Warsaw Uprising she received the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta and the Warsaw Uprising Cross.

About the author of the doll: 

Ewa Graniak-Wosinek (born in 1978) – a graduate of the Art School in Koszalin, Polish philology with cultural studies at the Pomeranian University in Słupsk and artistic education at the University of the Arts in Poznań. Currently works as a librarian, ceramist and author of a blog devoted to board games. She has been collecting and making dolls since childhood – she loves the rustic charm of "rag dolls" and often refers to folk techniques. Apart from this, she deals with portrait photography and printmaking, and runs creative workshops for children, youth and seniors. Her works in various techniques have been presented at several collective exhibitions in Poland and abroad.

Doll making technique: Head, torso and limbs sewn from linen fabric, wire frame, synthetic hair, facial details painted with pencil, permanent drawing pen and acrylic paints; ceramic cat, fired and glazed.

The patron of the exhibit is Visa, a global payment technology company that aims to offer the best way to pay and receive payments – everywhere and for everyone. Visa supports the idea of a more open and diverse world, where everyone has the same opportunities. A similar approach was close to Zuzanna Stromenger – a biologist, tireless defender of animal rights and charismatic populariser of knowledge about nature, who, for many years actively aroused curiosity about the world and care for our planet.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page