top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

MARIA
SKŁODOWSKA
-CURIE

1867-1934

Fizyczka, chemiczka, prekursorka radiochemii, dwukrotna noblistka. Urodziła się w Warszawie i tu w 1883 r. ukończyła III Żeńskie Gimnazjum Rządowe. Pracowała jako guwernantka, uczęszczając jednocześnie na kursy Uniwersytetu Latającego i przygotowując się do studiów na paryskiej Sorbonie, które rozpoczęła w 1891 r. W 1893 r. uzyskała licencjat z fizyki, a rok później z matematyki – obydwa z doskonałą lokatą. Od 1897 r. wraz z mężem Pierre’em Curie prowadziła badania nad promieniotwórczością. W 1898 r. odkryli wspólnie nieznane dotąd pierwiastki chemiczne – polon i rad. W 1903 r. Maria Skłodowska-Curie uzyskała tytuł doktora, a w 1906 r. przejęła katedrę fizyki po tragicznie zmarłym mężu, stając się profesorem Sorbony jako pierwsza kobieta w historii uczelni. W 1912 r. zainicjowała budowę Instytutu Radowego w Paryżu, a w 1932 r. otworzyła i wyposażyła w gram radu bliźniaczy instytut w Warszawie. By jej odkrycia mogły służyć wszystkim, nigdy nie zastrzegła ich patentem. 


W czasie I wojny światowej noblistka prowadziła sieć mobilnych punktów prześwietleń dla rannych żołnierzy francuskich. Aby móc przewozić aparat rentgenowski, zrobiła prawo jazdy na samochody ciężarowe. Na co dzień była zapaloną cyklistką, do pracy dojeżdżała rowerem – nawet jej podróż poślubna miała formę wycieczki rowerowej. 


Maria Skłodowska-Curie została laureatką dwóch Nagród Nobla – wraz z mężem dziedzinie fizyki i indywidualnie w dziedzinie chemii. Otrzymała 4 doktoraty honorowe oraz honorowe obywatelstwo m.st. Warszawy. Odznaczono ją hiszpańskim Krzyżem Wielkim Orderu Cywilnego Alfonsa XII i pośmiertnie Orderem Orła Białego. Jest patronką licznych instytucji naukowych, edukacyjnych i medycznych na całym świecie.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Karolina Byrska (ur. 1985) – z wykształcenia technik organizacji reklamy, absolwentka Warszawskiej Szkoły Reklamy. Od 7 lat wykonuje tatuaże, ponadto fotografuje w malarskim stylu, zajmuje się też designem odzieżowym, tworząc autorskie kolekcje ubiorów – wszystko w ramach swojej firmy Dancink Needles. Tworzeniem lalek artystycznych zajęła się w 2019 r. dzięki uczestnictwu w warsztatach Trina Art Studio. Lalki – często postacie fantastyczne – tworzy przede wszystkim z masy polimerowej i różnorodnych tkanin, które maluje i impregnuje. Pasję tę artystka traktuje jako naturalne przedłużenie dziecięcego zamiłowania do mas plastycznych oraz malarstwa i rysunku, które towarzyszą jej od lat.

Technika wykonania lalki: Popiersie i kończyny lalki z masy termoutwardzalnej na drucianym stelażu, elementy stawów łączone sznurkiem sizalowym, korpus z tkaniny z wypełnieniem, włosy syntetyczne, oczy z malowanej i lakierowanej masy termoutwardzalnej, detale twarzy malowane.

 

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest SZKOŁA PODSTAWOWA „CHOCIMSKA” – miejsce zadawania pytań, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń. Szkoła kształtuje pewność siebie i poczucie sprawczości uczniów, wspiera ich samodzielność, odpowiedzialność za siebie i otoczenie oraz pomaga im odnaleźć swoje pasje i je rozwijać – podobnie jak czyniła to dwukrotna noblistka, Maria Skłodowska-Curie, która już od najmłodszych lat chłonęła książki i czasopisma naukowe, a wolne chwile poświęcała rozwiązywaniu rozmaitych zagadek matematycznych.

Chocimska.jpg
english
russian

Физик, химик, прекурсор радиохимии, лауреатка двух Нобелевских премий. Родилась в Варшаве, в 1883 г. окончила 3-ю Женскую правительственную гимназию. Работала гувернанткой, посещая курсы в «Летучем университете» и готовясь к учебе в Сорбонне в Париже, которую начала в 1891 г. В 1893 г. получила бакалаврский диплом по физике, а год спустя – по математике. С 1897 г. она и ее муж Пьер Кюри проводили исследования по радиоактивности. В 1898 году они вместе открыли ранее неизвестные химические элементы – полоний и радий. В 1903 г. Мария Склодовска-Кюри получила докторскую степень, а в 1906 г. заняла кафедру физики после трагической гибели мужа и стала первой женщиной-профессором в Сорбонне. В 1912 г. начала строительство Института радия в Париже, а в 1932 г. открыла и оборудовала аналогичный институт в Варшаве граммом радия. Чтобы ее открытия служили всем, она никогда их не запатентовала.

 

Во время Первой мировой войны Кюри управляла передвижными рентгеновскими установками для раненых французских солдат. Для того, чтобы иметь возможность перевозить рентгеновский аппарат, она получила водительские права на грузовые автомобили. Кюри была страстной велосипедисткой и даже на работу ездила на велосипеде – ее медовый месяц тоже принял форму велосипедной поездки.

 

Мария Склодовска-Кюри стала лауреаткой двух Нобелевских премий – вместе с мужем по физике и индивидуально по химии. Получила также 4 почетные докторские степени и почетное гражданство города Варшавы. Была тоже награждена испанским Большим крестом Ордена Гражданских заслуг и посмертно Орденом Белого орла. Она также является покровительницей многочисленных научных, образовательных и медицинских учреждений по всему миру.

Несколько слов о авторе куклы: 

Karolina Byrska (родилась в 1985 г.) – рекламный техник, выпускница Варшавской школы рекламы. Она занимается татуировкой уже 7 лет, также фотографирует и занимается дизайном одежды, создавая оригинальные коллекции одежды – все это под маркой ее компании DancInk Needles. Она занялась созданием художественных кукол в 2019 году благодаря участию в мастерской Trina Art Studio. Она создает своих кукол – часто фантастических персонажей - в основном из полимерной массы и разнообразных тканей, которые она раскрашивает и пропитывает. Она относится к этому увлечению как к естественному продолжению своей детской любви к пластическим массам, а также к живописи и рисунку, которые сопровождали ее на протяжении многих лет.

Техника изготовления куклы: Бюст и конечности из термореактивной массы на проволочном стеллаже, элементы суставов соединены сизалевой веревкой, тело из ткани с выполнением, синтетические волосы, глаза из окрашенной и лакированной термореактивной массы, детали лица окрашены.

Меценатом экспоната является начальная школа "CHOCIMSKA" – место, где свободно можно задать вопросы, получить взаимную поддержку и поделиться опытом. Школа формирует у учеников уверенность в себе и чувство инициативы, поддерживает их независимость, ответственность за себя и свое окружение, помогает им найти свои увлечения и их развивать – как двукратный лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри, которая с ранних лет поглощала книги и научные журналы, а свободное время посвящала решению различных математических задач.

 

Physicist, chemist, pioneer of radiochemistry, two-time Nobel Prize winner. She was born in Warsaw and graduated from the 3rd Female Government Gymnasium in 1883. She worked as a governess while attending courses at the Flying University and preparing for studies at the Sorbonne in Paris, which she began in 1891. In 1893 she obtained a BA in physics and the following year in mathematics, both with excellent grades. From 1897 she and her husband Pierre Curie conducted research into radioactivity. In 1898, they jointly discovered the previously unknown chemical elements – polonium and radium. In 1903, Marie Skłodowska-Curie received her doctorate, and in 1906 she took over the department of physics from her tragically deceased husband, becoming the first woman professor at the Sorbonne. In 1912 she initiated the construction of the Radium Institute in Paris, and in 1932 she opened and equipped a twin institute in Warsaw with a radium gram. She never claimed a patent for her discoveries so that they could serve the people.

 

During World War I, Maria Skłodowska-Curie ran a chain of mobile X-ray units for wounded French soldiers. In order to be able to transport the X-ray machine, she obtained a driving licence for trucks. She was an enthusiastic cyclist, commuting to work by bicycle – even her honeymoon took the form of a bicycle trip.

 

Maria Skłodowska-Curie was the winner of two Nobel Prizes – together with her husband in physics and individually in chemistry. She received 4 honorary doctorates and the honorary citizenship of the capital city of Warsaw. She was awarded the Spanish Grand Cross of the Order of Civil Merit of Alfonso XII and posthumously the Order of the White Eagle. She is the patron of numerous scientific, educational and medical institutions around the world.

About the author of the doll: 

Karolina Byrska (born in 1985) – an advertising technician by education, a graduate of the Warsaw School of Advertising. She has been tattooing for 7 years, she also takes photographs in a painting style and is involved in clothing design, creating original clothing collections – all under her company DancInk Needles. She took up creating art dolls in 2019 thanks to her participation in the Trina Art Studio workshop. She creates her dolls – often fantasy characters – primarily from polymer clay and a variety of fabrics, which she paints and impregnates. She sees her passion as a natural extension of her childhood love for modeling clays, painting and drawing, which have accompanied her for years.

Doll making technique:  Bust and limbs made of polymer clay on a wire frame, joint elements connected with sisal string, body made of fabric with filling, synthetic hair, eyes made of painted and lacked polimer clay, facial details painted.

The patron of the exhibit is the "CHOCIMSKA" PRIMARY SCHOOL – a place for asking questions, mutual support and sharing experiences. The school shapes pupils' self-confidence and sense of initiative, supports their independence, responsibility for themselves and their surroundings, and helps them find their passions and develop them – just like the two-time Nobel Prize winner, Maria Skłodowska-Curie, who absorbed books and scientific magazines from an early age and devoted her free time to solving various mathematical problems.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page