top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

HELENA
RASIOWA

1917-1994

Matematyczka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Urodziła się w Wiedniu, zaś dorastała w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę średnią i otrzymała wykształcenie muzyczne. Po maturze przeszła kurs biznesu i zarządzania, a w 1938 r. rozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie II wojny światowej kontynuowała edukację na tajnych kompletach prowadzonych przez wybitnych wykładowców uniwersyteckich. Pracę magisterką była zmuszona napisać dwukrotnie, gdyż rękopis pierwszej spłonął podczas powstania warszawskiego wraz z całym dobytkiem rodziny. W 1945 r. matematyczka powróciła na Uniwersytet Warszawski, gdzie uzyskiwała kolejne stopnie naukowe zwieńczone w 1967 r. tytułem profesora zwyczajnego. W latach 1954-63 pracowała w Instytucie Matematycznym PAN. Była autorką ponad 100 publikacji naukowych i 3 monografii, m.in. światowej sławy podręcznika „Wstęp do matematyki współczesnej”, a także założycielką i redaktorką naczelną czasopisma „Fundamenta Informaticae”. 
 

W swoich pracach oraz wygłaszanych na całym świecie wykładach badaczka podejmowała zagadnienia z zakresu logiki matematycznej, algorytmiki i matematycznych podstaw informatyki. Była jedną z pionierek informatyki teoretycznej, wizjonersko dostrzegając zastosowania logiki matematycznej w rozwoju i przyszłości tej dziedziny. Prowadziła też wieloletnie badania nad sztuczną inteligencją.


Za swoją działalność naukową i akademicką Helena Rasiowa otrzymała m.in. nagrodę i tytuł honorowego członka Polskiego Towarzystwa Matematycznego, dwie nagrody Ministra i medal im. Sierpińskiego. Ponadto została odznaczona Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Agna Kurnatowska (ur. 1983) – z wykształcenia pedagog, z zamiłowania artysta tekstylny, od ponad 9 lat tworzy unikatowe przedmioty, łącząc klasyczny styl filcowania z nowoczesnym podejściem, a także z rzeźbą i haftem. Na co dzień zajmuje się tkaniną artystyczną, wykonuje też inspirowane pięknem leśnej roślinności dekoracje ścienne zamknięte w tamborkach. Tworząc lalki artystka skupia się na funkcjonalności i realizmie – postacie mają ruchome kończyny, by móc je dowolnie modelować. Zwraca szczególną uwagę na charakter danej postaci i zawsze stara się ująć go w procesie tworzenia. Jej prace znajdują się w Polsce, USA, Szwecji czy Anglii. Ponadto propaguje filcowanie, zarówno jako prowadząca warsztaty, jak i pomysłodawczyni specjalnych zestawów dla początkujących.

Technika wykonania lalki: Korpus wraz z głową i twarzą filcowany na sucho z wełny tyrolskiej w błamie, na stelażu drucianym, kończyny z ruchomymi stawami filcowane na sucho, włosy z wełny merynosa australijskiego, oczy i detale twarzy częściowo filcowane, częściowo podkreślone pastelami suchymi.

 

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest GEMIUS SA – polska firma badawczo-technologiczna, która od ponad 20 lat z sukcesem rozwija i wdraża w Polsce oraz za granicą autorskie technologie badania mediów, w tym jednoźródłowe badanie internetu, telewizji i radia. Rozwiązania Gemius obejmują pomiar zarówno treści redakcyjnych, jak i reklam. Liczący około 150 osób zespół w dużej mierze złożony jest z kobiet, które podobnie jak wybitna matematyczka i pionierka informatyki teoretycznej – Helena Rasiowa – wyróżniają się ambicją, kompetencjami, zdolnościami analitycznymi, dużym doświadczeniem i otwartością umysłu.

gemius.jpg
english
russian

Математик, профессор Варшавского университета и Польской академии наук. Родилась в Вене и выросла в Варшаве, где окончила лицей и получила музыкальное образование. После лицея прошла обучение в области предпринимательства и управления, а в 1938 г. начала изучать математику в Варшавском университете. Во время Второй мировой войны продолжила свое образование в подпольных классах под руководством выдающихся университетских преподавателей. Её пришлось написать мастерскую диссертацию дважды. Рукопись ее первой диссертации сгорела во время Варшавского восстания, вместе со всем семейным имуществом. В 1945 г. вернулась в университет, где получила последующие научные степени, а в 1967 г. – звание профессора. Кроме того, в 1954-1963 гг. Расёва работала в Математическом институте Польской академии наук. Является автором более 100 научных публикаций и 3 монографий, в т. ч. всемирно известного учебника «Введение в современную математику», а также основателем и главным редактором журнала Fundamenta Informaticae.

 

В своих работах и лекциях, Расёва затрагивала вопросы математической логики, алгоритмики и математических основ информатики. Она была одним из пионеров теоретической информатики, видящим применение математической логики в развитии и будущем этой области. Она также проводила многочисленные исследования в области искусственного интеллекта.

 

За научную и академическую деятельность Хелена исследовательница получила награду и звание почетного члена Польского математического общества, две министерские награды и медаль Серпиньского, а также медаль 10-летия Польской Народной Республики, Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши и Офицерский крест Возрождения Польши.

Несколько слов о авторе куклы: 

Agna Kurnatowska (родилась в 1983 г.)  –   педагог по образованию, страстный художник по текстилю, уже более 9 лет создает уникальные объекты, сочетая классический стиль фелтинга с современным подходом, а также скульптуру и вышивку. Ежедневно она занимается художественным текстилем и делает настенные украшения, вдохновляясь красотой лесных растений. При создании своих кукол художница фокусируется на функциональности и реализме  – у фигурок подвижные конечности, чтобы она могла свободно их моделировать. Она уделяет особое внимание характеру каждой фигуры и всегда старается включить ее в процесс создания. Ее работы можно увидеть в Польше, США, Швеции и Англии. Кроме того, она пропагандирует фелтинг, как в качестве руководителя мастер-классов, так и в качестве создателя специальных наборов для начинающих.

Техника изготовления куклы: Тело с головой и лицом из тирольской шерсти в волнорезе, на проволочном стеллаже, конечности с подвижными суставами, волосы из шерсти австралийского мериноса, глаза и детали лица частично валяные, частично выделены сухой пастелью.

Меценатом экспоната является GEMIUS SA – польская исследовательская и технологическая компания, которая уже более 20 лет успешно разрабатывает и внедряет в Польше и за рубежом собственные технологии исследования СМИ, включая исследования Интернета, телевидения и радио. Решения Gemius включают измерение как редакционного контента, так и рекламы. Ее коллектив, насчитывающий около 150 человек, в основном состоит из женщин, которых, как и выдающегося математика и пионера теоретической информатики Хелену Расеву, отличают амбициозность, компетентность, аналитические способности, большой опыт и непредвзятость.

Mathematician, professor at the University of Warsaw and the Polish Academy of Sciences. She was born in Vienna and grew up in Warsaw, where she graduated from high school and obtained musical education. As a graduate, she took a course in business and management, and in 1938 she began studying mathematics at the University of Warsaw. During World War II, she continued her education at clandestine classes run by prominent university lecturers. She was forced to write her MA thesis twice, since the manuscript of her first thesis, together with all her family’s belongings, burnt during the Warsaw Uprising. In 1945 she returned to the University, where she obtained further academic degrees and in 1967 the title of full professor. In the 1954-1963 she worked at the Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences. She was the author of over 100 scientific publications and 3 monographs, including the world-famous textbook "Introduction to Modern Mathematics", as well as the founder and editor-in-chief of the journal "Fundamenta Informaticae".

 

In her works and many lectures delivered around the world, scientist addressed issues in mathematical logic, algorithmics and mathematical foundations of computer science. She was one of the pioneers of theoretical computer science, visionary in seeing the applications of mathematical logic in the development and future of this field. She also conducted numerous studies on artificial intelligence. For her scientific and academic activities, Helena Rasiowa received, among others, the award and title of an honorary member of the Polish Mathematical Society, two ministerial awards and the Sierpiński medal. She was also decorated with the Medal of the 10th anniversary of the People's Republic of Poland, the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta and the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta.

About the author of the doll: 

Agna Kurnatowska (born in 1983)  – teacher by education, textile artist by avocation, for over 9 years has been creating unique objects, combining the classic style of felting with a modern approach, as well as sculpture and embroidery. On a daily basis, she deals with artistic textiles and makes wall decorations, inspired by the beauty of the forest flora, enclosed in tambours. When creating her dolls, the artist focuses on functionality and realism – the figures have movable limbs so they can be modelled in various ways. She pays significant attention to the character of a given figure and always tries to capture it in the process of creation. Her works can be found in Poland, the USA, Sweden and England. Moreover, she promotes felting, both as a workshop leader and as the originator of special artistic kits for beginners.

Doll making technique: Body with head and face dry felted of Tyrolean wool, on a wire frame, limbs with movable joints dry felted, hair from Australian merino wool, eyes and facial details partly felted, partly highlighted with dry pastels.

The patron of the exhibit is GEMIUS SA a Polish research and technology company that for over 20 years has been successfully developing and implementing in Poland and abroad own media research technologies, including single-source research of the Internet, television and radio. Gemius solutions include measurement of both editorial content and advertising. Its team of approximately 150 people is largely made up of women who, like the outstanding mathematician and pioneer of theoretical computer science – Helena Rasiowa – are distinguished by their ambition, competence, analytical skills, wide experience and open-mindedness.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page