top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

AGNIESZKA
OSIECKA

1936-1997

Poetka, pisarka, reżyserka filmowa i telewizyjna, dziennikarka, autorka ponad 2000 tekstów piosenek. Urodziła się i przez większość życia mieszkała w Warszawie, na Saskiej Kępie, gdzie uczęszczała do żeńskiego liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie. W 1956 r. ukończyła studia na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1961 r. uzyskała dyplom reżysera w łódzkiej Szkole Filmowej. Od 1954 r. związana była ze Studenckim Teatrem Satyryków, w którym zadebiutowała jako autorka tekstów piosenek. W latach 1963-69 współprowadziła na antenie Trójki „Radiowe Studio Piosenki” – wylansowało ono wielu znanych artystów estradowych. Do jej słów komponowali najwybitniejsi polscy twórcy muzyki rozrywkowej. Obok ponadczasowych przebojów, autorka tworzyła teksty na potrzeby filmów, spektakli teatralnych i telewizyjnych oraz kabaretów. W latach 1994-96 współpracowała regularnie z sopockim Teatrem Atelier. Wydała ponad 20 książek, m.in. powieści, wspomnień, a także zbiorów wierszy i utworów scenicznych.


Przez wiele lat poetka często odwiedzała mazurską wieś Krzyże położoną nad Jeziorem Nidzkim. Było to nie tylko jej ulubione miejsce wypoczynku, ale także źródło inspiracji. Z miłości do Krainy Tysiąca Jezior sprawiła sobie nawet własną łódź motorową, którą nazwała „Mister Paganini”.


Twórczość Agnieszki Osieckiej nagradzano wielokrotnie na festiwalach w Opolu, a także np. Nagrodą Literacką ZAIKS-u czy Nagrodą Polskiej Estrady „Prometeusz”. Ponadto poetka została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest patronką konkursów i festiwali artystycznych oraz kilkunastu szkół i instytucji kultury w całej Polsce.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Marta Górny (ur. 1985) – z wykształcenia animatorka kultury, plastyczka, studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tworzeniem lalek artystycznych zajmuje się od 2016 r. Pod szyldem Funanya Art Dolls twórczyni wykonuje w pełni ruchome miniaturowe postacie przedstawiające ludzi – dorosłych i dzieci, zwierzęta – realistyczne i przerysowane, a także najróżniejsze stwory fantastyczne, np. trolle, smoki czy jednorożce. Korzysta głównie z masy termoutwardzalnej, silikonowego wypełnienia, a także np. ekoskóry, tkanin i sztucznych futer. W procesie tworzenia lalek artystka nie stosuje form ani wykrojów – kieruje się wyłącznie własną wyobraźnią, chętnie podejmuje też nowe wyzwania.

Technika wykonania lalki: Popiersie i kończyny z masy termoutwardzalnej, stelaż z drutu miedzianego, korpus pokryty watą tapicerską i tkaniną, włosy z wełny czesankowej, oczy szklane, detale twarzy malowane.

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest FRESH SOUND STUDIO – profesjonalne studio nagrań z salą prób w podwarszawskim Józefosławiu. Studio współpracuje zarówno z doświadczonymi artystami, jak i z tymi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką. Artystyczna ciekawość, chęć poznawania nowych talentów i ogromna wrażliwość, które pozwoliły Agnieszce Osieckiej napisać ponad 2000 tekstów piosenek i odkryć potencjał wielu przyszłych gwiazd polskiej estrady, to także cechy założycieli tego otwartego na różnorodne projekty studia.

studio.jpg
english
russian

Поэтесса, сценарист, кинорежиссер и телережиссер, журналистка, автор более 2000 песен. Родилась и прожила большую часть своей жизни в Варшаве, на Саской Кемпе, где обучалась в женском лицее имени Марии Склодовской-Кюри. В 1956 г. окончила факультет журналистики Варшавского университета, а в 1961 г. получила диплом режиссера в Школе кинематографии в Лодзи. С 1954 г. связана со Студенческим сатирическим театром, где дебютировала в качестве автора песен. В 1963-1969 гг. была соведущей программы «Радиостудия песни» на радио Trójka («Тройка»), которое продвигало многих артистов. На ее слова сочиняли эстрадную музыку наиболее выдающиеся польские композиторы. Кроме вневременных хитов Осецка написала тексты для фильмов, театральных и телевизионных спектаклей, а также кабаре. В 1994-1996 гг. она постоянно сотрудничала с сопотским театром «Ателье». Осецка опубликовала более 20 книг, включая романы, мемуары, а также сборники стихотворений и сценических произведений.

 

В течение многих лет регулярно посещала мазурское село Кшиже на Нидзком озере. Это было не только ee любимое место отдыха, но также источник вдохновения. От любви к Краю тысячи озер (как еще иногда называют польские Мазуры) она даже приобрела собственную моторную лодку, которой дала название «Мистер Паганини».

 

Творчество Агнешки Осецкой неоднократно награждалось на фестивалях в Ополе, а также литературной премией Польского авторского общества ZAiKS и премией польской сцены «Прометей». Агнешка Осецка была удостоена, в частности, Золотого Креста Заслуги и посмертно Командорского креста со звездой Ордена Возрождения Польши. Она является покровительницей художественных конкурсов и фестивалей, а также нескольких школ и культурных учреждений по всей Польше.

Несколько слов о авторе куклы: 

Marta Górny (родилась в 1985 г.) – аниматор по образованию, визуальный художник, изучала живопись в Академии изобразительных искусств во Вроцлаве. Она создает художественные куклы с 2016 года. Под названием Funanya Art Dolls она делает полностью подвижные миниатюрные фигурки людей – взрослых и детей, животных – реалистичных и преувеличенных, а также различных фантастических существ, таких как тролли, драконы и единороги. В основном она использует термореактивную массу, силиконовое выполнение, а также экокожу, ткань и искусственный мех. В процессе создания кукол художница не использует никаких форм или шаблонов - она руководствуется исключительно своим воображением и охотно занимается новыми заданиями.

Техника изготовления куклы: Бюст и конечности из термореактивной массы, стеллаж из медной проволоки, тело обтянуто обивочной шерстью и тканью, волосы из камвольной шерсти, стеклянные глаза, детали лица окрашены.

Меценатом экспоната является FRESH SOUND STUDIO – профессиональная студия звукозаписи с залом в Юзефославе под Варшавой. Студия сотрудничает как с опытными исполнителями, так и с теми, кто только начал свое музыкальное приключение. Художественное любопытство, желание встретить новые таланты и большая чувствительность, которая позволила Агнешке Осецкой написать более 2000 текстов песен и открыть потенциал многих будущих звезд польской сцены, также являются чертами основателей этой студии, открытой для различных проектов.

Poet, writer, film and television director, journalist, author of over 2000 song lyrics. She was born and lived most of her life in Warsaw, in Saska Kępa, where she attended the female Maria Skłodowska-Curie high school. In 1956, she graduated from journalism at the University of Warsaw, and in 1961 she received a diploma of director at the Łódź Film School. Since 1954 she was associated with the Student Satirical Theatre, where she debuted as a songwriter. In 1963-1969 she was a co-host of "Radio Song Studio" on Trójka Radio, which promoted many stage artists. The most outstanding Polish pop music composers composed to her words. Apart from timeless hits, she created lyrics for films and theatre, television performances and also cabarets. In the 1994-1996 she constantly cooperated with the Sopot Atelier Theatre. She published over 20 books, including novels, memoirs, as well as collections of poems and stage works.

 

For many years, Osiecka regularly visited the Masurian village of Krzyże situated on Lake Nidzkie. Not only was it her favourite place to rest, but also a source of inspiration. For the love of the Land of a Thousand Lakes she even had her own motor boat, which she named "Mister Paganini".

 

Agnieszka Osiecka's work has been awarded many times at festivals in Opole, as well as with the ZAIKS Literary Award and the Polish Stage Award "Prometeusz". She was awarded, among others, with the Gold Cross of Merit and posthumously with the Commander's Cross with Star of the Order of Polonia Restituta. She is the patron of artistic competitions and festivals, as well as several schools and cultural institutions throughout Poland.

About the author of the doll: 

Marta Górny (born in 1985) – cultural animator, visual artist by education, she studied painting at the Academy of Art and Design in Wrocław. She has been creating artistic dolls since 2016. Under the name Funanya Art Dolls, the artist makes fully movable miniature figures representing people – adults and children, animals – realistic and exaggerated, as well as various fantasy creatures such as trolls, dragons and unicorns. She mainly uses polimer clay, silicone filling, as well as eco-leather, fabrics and artificial fur. In the process of creating dolls, the artist does not use any patterns or molds – she is guided entirely by her imagination, but she is also willing to take on new challenges.

Doll making technique: Bust and limbs made of polymer clay, frame made of copper wire, body covered with upholstery wool and fabric, hair made of roving wool, glass eyes, facial details painted.

The patron of the exhibit is FRESH SOUND STUDIO - a professional recording studio with a rehearsal room in Józefosław near Warsaw. The studio cooperates with both experienced artists and those who are just beginning their adventure with music. Artistic curiosity, the will to meet new talents and great sensitivity, which allowed Agnieszka Osiecka to write over 2000 song lyrics and discover the potential of many future stars of the Polish stage, are also the features of the founders of this studio, open to various projects.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page