top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

MARIA
KOŹNIEWSKA
-KALINOWSKA 

1875-1968

Malarka, portrecistka. Urodziła się w Warszawie, gdzie w wieku 9 lat rozpoczęła edukację artystyczną u malarza i rysownika Ludomira Dymitrowicza. W latach 1893-1902 kształciła się u słynnego artysty Józefa Pankiewicza, który namówił ją na wyjazd do Paryża. W latach 1903-11 kontynuowała naukę w tamtejszych Académie Vitti i Académie Colarossi. Przez cały pobyt w Paryżu prezentowała swoje kolejne prace w Salonie, z roku na rok otrzymując coraz lepsze recenzje. W 1905 r. w Royal Academy of Arts w Londynie odbyła się jej pierwsza indywidualna wystawa. W 1911 r. artystka powróciła na stałe do Warszawy, gdzie pracowała jako ceniona portrecistka i nauczała rysunku w szkołach średnich. Była członkinią warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz uczestniczką wielu organizowanych przez nie wystaw. Większość jej dorobku artystycznego spłonęła podczas powstania warszawskiego. Po wojnie nadal tworzyła i wystawiała, uczestnicząc np. w Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w 1950 r.


W Paryżu malarka mieszkała przez pewien czas u swojej przyjaciółki i mentorki – Olgi Boznańskiej, do której często porównywali ją recenzenci. Pamiątką ich przyjaźni jest jedyny znany obecnie portret tej warszawskiej artystki namalowany przez Boznańską w 1903 r.


Jeszcze jako studentka Maria Koźniewska została nagrodzona złotym medalem Académie Colarossi za studium aktu. Nieliczne zachowane do dziś prace artystki znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie, często prezentowane są także na wystawach czasowych poświęconych sztuce kobiet.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Natalia Kondratiuk (ur. 1981) – z zawodu ekonomista-menedżer, z zamiłowania artystka. Już od dzieciństwa pasjonowała się rysunkiem i uczęszczała do pracowni artystycznej. 10 lat temu zainteresowała się tworzeniem lalek tekstylnych. Swoje autorskie postacie wykonuje w charakterystycznym stylu, który odsyła odbiorców do świata dziecięcych marzeń. W 2019 r. założyła rodzinną firmę Międzynarodowa Szkoła Lalek, by przekazywać wiedzę kursantom z całego świata. Prowadziła liczne zajęcia na Białorusi, skąd pochodzi, w Rosji, Ukrainie, Grecji, Polsce i na Malcie, a także szkołę internetową, gdzie w ciągu miesiąca można nauczyć się tworzenia lalek od podstaw. Jej lalka brała udział w Międzynarodowej Wystawie Art Fest w Wielkiej Brytanii.

Technika wykonania lalki: Głowa, korpus i kończyny lalki szyte z grubej bawełny impregnowanej mieszanką kawy i białego kleju, wypełnienie poliestrowe dociążone kamieniami, włosy naturalne – kozie, detale twarzy malowane farbami akrylowymi i pastelami olejnymi.

 

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest NO LIMITS Alina Majewska, której specjalnością są wyjazdy motywacyjne, konferencje i wydarzenia artystyczne, a obecnie, w zmienionej rzeczywistości – konferencje online z angażującymi tematami, znakomitymi gośćmi i telewizyjną jakością realizacji. Firma prowadzona jest przez niezależne i silne kobiety, które – tak jak wykształcona w Paryżu i niezwykle ceniona w Warszawie portrecistka Maria Koźniewska-Kalinowska – są ciekawe świata i ludzi, chcą kreować rzeczywistość wokół siebie i ponad wszystko cenią wolność.

no limits.jpg
english
russian

Художница, портретистка. Родилась в Варшаве, где в возрасте 9 лет начала свое художественное образование под руководством живописца и рисовальщика Людомира Димитровича. В 1893-1902 гг. она училась у знаменитого художника Юзефа Панкевича, который уговорил ее поехать в Париж. В 1903-1911 гг. продолжила обучение в Академиях Витти и Коларосси. Во время своего пребывания во Франции Козневска представляла свои последующие работы в Парижском салоне, получая с каждым годом все больше отзывов. В 1905 г. в Королевской академии художеств в Лондоне прошла ее первая собственная выставка. В 1911 г. она вернулась в Варшаву, где работала знаменитой портретисткой. Она также преподавала рисунок в столичных средних школах. Была членом Варшавского общества поощрения изобразительного искусства и участвовала в его многочисленных выставках. Большая часть ее художественных произведений сгорела во время Варшавского восстания. После войны художница продолжала творить и выставляться, приняв участие в Первой государственной выставке изобразительного искусства в 1950 г.

 

В Париже художница некоторое время жила со своей подругой и наставницей Ольгой Бознаньской, с которой ее часто сравнивали рецензенты. Единственный сохранившийся портрет варшавской художницы, написанный в 1903 г. Бознаньской является доказательством этой дружбы.

 

Еще будучи студенткой, Мария Козневска была награждена золотой медалью Академии Коларосси за обучение ню. Немногое количество сохранившихся работ художницы можно найти, в частности, в коллекциях Национального музея в Варшаве и Национального музея в Кракове, а также на временных выставках женского искусства.

Несколько слов о авторе куклы: 

Natalia Kondratiuk (родилась в 1981 г.) – экономист-менеджер по профессии, художник по призванию. С детства она увлекалась рисованием и посещала художественную студию. 10 лет назад она заинтересовалась созданием текстильных кукол. Она создает своих оригинальных персонажей в характерном стиле, который отсылает зрителей к детскому миру. В 2019 году она основала свой семейный бизнес, Международную школу кукол, чтобы передавать знания студентам со всего мира. Она провела множество занятий в Беларуси, откуда она родом, России, Украине, Греции, Польше и Мальте, а также онлайн-школу, где за месяц можно научиться делать кукол с нуля. Ее кукла участвовала в выставке International Art Fest в Великобритании.

Техника изготовления куклы: Голова, тело и конечности сшиты из плотного хлопка, тонированного кофе и белым клеем, выполнение: волосы из натуральной козы, детали лица нарисованы акриловыми красками и масляной пастелью.

Меценатом экспоната является агентство NO LIMITS Alina Majewska, специализация которого – инсентив-туры, конференции и художественные мероприятия, а теперь, в новой, измененной реальности – онлайн-конференции с увлекательными темами, именитыми гостями и телевизионным качеством проведения. Компанией управляют независимые и сильные женщины, которые, подобно Марии Козневской-Калиновской, портретистке, получившей образование в Париже и высоко ценимой в Варшаве, любопытны к миру и людям, хотят создавать реальность вокруг себя и ценят свободу превыше всего.

Painter, portraitist. She was born in Warsaw, where at the age of 9 she began her artistic education with the painter and draftsman Ludomir Dymitrowicz. In 1893-1902 she studied under the famous artist, Józef Pankiewicz, who persuaded her to go to Paris. In 1903-1911, she continued her studies at the Académie Vitti and Académie Colarossi there. Throughout her stay in Paris, she presented her subsequent works at the Salon, receiving better and better reviews every year. In 1905, her first individual exhibition was held at the Royal Academy of Arts in London. In 1911, she returned to Warsaw, where she worked as a recognised portraitist. Maria Koźniewska-Kalinowska also worked as a drawing teacher in secondary schools in the city. She was a member of the Warsaw Society for the Encouragement of the Fine Arts and participated in many exhibitions organised by the society. Most of her artistic output was burnt during the Warsaw Uprising. After the war, the painter continued to create and exhibit, taking part for example in the First National Exhibition of Fine Arts in 1950.

 

In Paris Maria Koźniewska-Kalinowska lived for some time with her friend and mentor, Olga Boznańska, to whom she was often compared by reviewers. A memento of their friendship is the only currently known portrait of this Warsaw artist painted by Boznańska in 1903.

 

While still a student, Maria Koźniewska was awarded the gold medal of the Académie Colarossi for nude studies. The few preserved works of the artist can be found in the collections of the National Museum in Warsaw and the National Museum in Cracow and are often presented at temporary exhibitions of women's art.

About the author of the doll: 

Natalia Kondratiuk (born in 1981) – an economist-manager by profession, an artist by avocation. Since childhood, she has been passionate about drawing and attended an art studio. 10 years ago, she became interested in creating textile dolls. She makes her original characters in a distinctive style that takes recipients back to the world of childhood dreams. In 2019, she founded her family business, International Doll School, to pass on her knowledge to students from all over the world. She has taught numerous classes in Belarus, where she is from, Russia, Ukraine, Greece, Poland and Malta, as well as an online school where you can learn how to make dolls from scratch in just a month. Her doll took part in the International Art Fest exhibition in the UK.

Doll making technique: Head, body and limbs sewn from thick cotton impregnated with a mixture of coffee and white glue, polyester filling weighted with Stones, hair from a natural goat fur, facial details coloured with acrylic paints and oil pastels.

The patron of the exhibit is the NO LIMITS Alina Majewska agency, whose specialty is incentive travel, conferences and artistic events, and now, in a new, altered reality – online conferences with engaging topics, distinguished guests and television quality of implementation. The company is run by independent and strong women who, like Maria Koźniewska-Kalinowska, a portraitist educated in Paris and highly regarded in Warsaw, are curious about the world and people, want to create the reality around them, and value freedom above all else.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page