top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

HALINA
KONOPACKA

1900-1989

Lekkoatletka, mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem. Urodziła się w Rawie Mazowieckiej, a dorastała w Warszawie, gdzie w 1920 r. podjęła studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Związała się wówczas z Akademickim Związkiem Sportowym, zaś trzy lata później – dostrzeżona przez selekcjonera Maurice’a Baqueta – zajęła się lekkoatletyką, szybko stając się niepokonaną dyskobolką. Już 1924 r. została mistrzynią Polski w tej dyscyplinie, po czym odniosła szereg sukcesów międzynarodowych. W 1928 r. na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie ustanowiła światowy rekord w rzucie dyskiem, stając się tym samym pierwszą polską złotą medalistką olimpijską. Karierę lekkoatletki zakończyła w 1931 r. i poświęciła się zawodniczej grze w tenisa. Była też zapaloną narciarką i automobilistką. Działała społecznie, m.in. jako prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet. Ponadto pisała i publikowała wiersze, a także malowała kompozycje kwiatowe. 


We wrześniu 1939 r. mistrzyni olimpijska brała udział w brawurowej ewakuacji złota Banku Polskiego, organizowanej przez jej męża – pułkownika Ignacego Matuszewskiego. Prowadziła jeden z autobusów wypełnionych skrzyniami ze skarbem narodowym, co zapewniło jej przydomek „podwójnie złota”. 


W ciągu kariery sportowej, Halina Konopacka była siedmiokrotną rekordzistką świata w rzucie dyskiem oraz pchnięciu kulą i ponad dwudziestokrotną mistrzynią kraju w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych. Została odznaczona m.in Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i pośmiertnie Orderem Orła Białego.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Małgorzata Trafimoff (ur. 1967) – z zawodu pielęgniarka w hospicjum i opiekunka seniorów, z zamiłowania malarka, ilustratorka i twórczyni lalek. Pracy w różnych technikach plastycznych nauczyła się samodzielnie. Od 2019 r. współprowadzi w Warszawie pracownię, w której powstają lalki i miniaturowe scenografie. Na co dzień artystka realizuje autorskie projekty w zakresie tworzenia lalek z różnorodnych materiałów, dioram, malarstwa i ilustracji literatury dziecięcej, współpracuje także jako ilustratorka z czasopismem literackim Weryformat. Jej prace prezentowane były kilku na wystawach zbiorowych i indywidualnych. Oprócz tego prowadziła warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży.

Technika wykonania lalki: Głowa i dłonie lalki rzeźbione z masy epoksydowej dwuskładnikowej, konstrukcja z rzeźbionych elementów PCV wzmocnionych blaszką i nitami, tułów i kończyny wełniane, filcowane na sucho, oczy z żywicy epoksydowej, włosy z moheru czesanego, koloryzacja i charakteryzacja farbą akrylową.

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O. Zarządza infrastrukturą sportową, animuje aktywne życie mieszkańców miasta i okolic, organizuje zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne tak, by każdy – niezależnie od wieku – odnajdywał przyjemność w różnorodnych formach aktywności. Wszak zarówno sukces olimpijski, jak i niezwykłe cechy osobowości Haliny Konopackiej zrodziły się w dużej mierze z rodzinnej rekreacji oraz wykazywanego już w dzieciństwie zamiłowania do ruchu i wszechstronności sportowej.

mosir.jpg
english
russian

Спортсменка, олимпийская чемпионка в метании диска. Родилась в городе Рава-Мазовецка и воспитывалась в Варшаве, где в 1920 г. обучалась на филологическим факультете Варшавского университета. Именно тогда она вступила в Академическую спортивную ассоциацию, а три года спустя – благодаря селектору Морису Бакету – занялась легкой атлетикой, быстро став непобедимой метательницей диска. Уже в 1924 г. Конопацка стала чемпионкой Польши в этой дисциплине, после чего добилась ряда международных успехов. В 1928 г. на Олимпийских играх в Амстердаме установила мировой рекорд в метании диска, став первой польской олимпийской чемпионкой. Легкоатлетическую карьеру закончила в 1931 г. и посвятила себя игре в теннис. Она также была увлеченной лыжницей и автолюбительницей. Вела активную общественную деятельность, в т. ч. в качестве председателя Варшавского отделения Общества по продвижению физической культуры женщин. Конопацка также писала, публиковала стихотворения и рисовала цветочные композиции.

 

В сентябре 1939 г. приняла участие в удалой эвакуации золота Польского банка, организованной ее мужем, полковником Игнатием Матушевским. Она вела один из автобусов, заполненных коробками с национальными богатствами, которые принесли ей прозвище "двойное золото".

 

За свою спортивную карьеру Халина Конопацка стала семикратной обладательницей мирового рекорда в метании диска и толкании ядра, а также более чем двадцатикратной чемпионкой Польши в различных легкоатлетических дисциплинах. Она была награждена, в частности, Золотым Крестом Заслуги, Кавалерским крестом Ордена Возрождения Польши и посмертно Орденом Белого орла.

Несколько слов о авторе куклы: 

Małgorzata Trafimoff (родилась в 1967 г.) – медсестра хосписа и специалист по уходу за пожилыми людьми по профессии, художник, иллюстратор и кукольник по призванию. Она научилась самостоятельно работать в различных художественных техниках. С 2019 года она совместно руководит студией в Варшаве, где создает куклы и миниатюрные сценографии. Ежедневно художница осуществляет оригинальные проекты в области создания кукол из различных материалов, диорам, рисования и иллюстрирования детской литературы, она также сотрудничает в качестве иллюстратора с литературным журналом "Weryformat". Ее работы были представлены на нескольких коллективных и индивидуальных выставках. Кроме того, она вела творческие занятия для детей и молодежи.

Техника изготовления куклы: Голова и руки вырезаны из эпоксидной массы, конструкция из резных элементов из ПВХ, усиленных металлической пластиной и заклепками, туловище и конечности из шерсти, глаза из эпоксидной смолы, волосы из расчесанного мохера, раскраска и характеризация с использованием акриловых красок.

Меценатом экспоната является MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O. Управляет он спортивной инфраструктурой, оживляет активную жизнь жителей города и окрестностей, организует занятия и спортивно-оздоровительные мероприятия, чтобы каждый – независимо от возраста – мог найти удовольствие в различных формах активности. Ведь и олимпийский успех, и неординарные черты характера Халины Конопацкой возникли во многом благодаря семейному отдыху и любви к разностороннему спорту, проявленной еще в детстве.

Female athlete, Olympic champion in discus throw. She was born in Rawa Mazowiecka and grew up in Warsaw, where in 1920 she took up philology studies at the University of Warsaw. At that time she joined the Academic Sports Association, and three years later, having been noticed by the selector Maurice Baquet, she took up athletics, quickly becoming an unbeatable discus thrower. Already in 1924 she became the Polish champion in this discipline, after which she achieved a number of international successes. In 1928 at the Olympic Games in Amsterdam she set a world record in the discus throw, becoming the first Polish Olympic gold medallist. She ended her athletics career in 1931 and devoted herself to tennis. She was also a keen skier and motorist. She was socially active, among others as president of the Warsaw branch of the Society for the Promotion of Women's Physical Culture. She also wrote and published poems and painted floral compositions.

 

In September 1939, Konopacka took part in the daring evacuation of the gold of the Bank of Poland, organised by her husband, colonel Ignacy Matuszewski. She drove one of the buses filled with crates of national treasure, which earned her the nickname "double gold".

 

During her sports career, Halina Konopacka was a seven-time world record-holder in the discus throw and shot put, and over twenty-time national champion in various athletic disciplines. She was awarded, among others, the Golden Cross of Merit, the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta, and posthumously the Order of the White Eagle.

About the author of the doll: 

Małgorzata Trafimoff (born in 1967) – a hospice nurse and carer of the elderly by profession, painter, illustrator and doll maker by avocation. She learned to work in various art techniques independently. Since 2019, she has been co-running a workshop in Warsaw, where she creates dolls and miniature scenographies. On a daily basis, the artist carries out original projects in the field of creating dolls from various materials, dioramas, painting and illustrating children's literature; she also collaborates as an illustrator with the literary magazine Weryformat. Her works have been presented at several collective and individual exhibitions. In addition, she has led creative workshops for children and youth.

Doll making technque: Head and hands carved from two-part epoxy clay, construction from carved PVC elements reinforced with metal plate and rivets, torso and limbs made of wool, dry felted, eyes made of epoxy resin, hair made of combed mohair, colouring and make-up painted with acrylic paint.

The patron of the exhibit is MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O. It manages sport infrastructure, animates active life of inhabitants of the city and surroundings, organises classes and sport-recreational events so that everybody – regardless of age – could find pleasure in various forms of activity. After all, both the Olympic success and Halina Konopacka's extraordinary personality traits arose, to a large extent, out of family recreation and the love of sport versatility shown already in childhood.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page