top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

GRAŻYNA
BACEWICZ

1909-1969 

Kompozytorka, skrzypaczka, pedagog muzyczny, autorka kilkudziesięciu utworów w stylu neoklasycznym. Urodziła się w Łodzi. Początkowo gry na skrzypcach i fortepianie uczyła się u swojego ojca, Vincasa Bacevičiusa, litewskiego dyrygenta i kompozytora, a od 1919 r. – w Konserwatorium Muzycznym Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. W 1923 r. zamieszkała w Warszawie, gdzie w 1932 r. ukończyła Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Już 3 lata później otrzymała wyróżnienie w 1. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Dało to początek pasmu sukcesów w konkursach skrzypcowych i kompozytorskich oraz trwającej do 1953 r. międzynarodowej karierze solowej. W czasie II wojny światowej występowała m.in. na koncertach konspiracyjnych. Od lat 50. poświęciła się kompozycji i nauczaniu, była też jurorką wielu konkursów muzycznych, a w latach 1960-69 – wiceprezesem Związku Kompozytorów Polskich. Od 1966 r. do końca życia prowadziła klasę kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.


Pozamuzyczną pasją artystki było pisarstwo – w latach 60. tworzyła utwory prozatorskie. Niektóre z jej opowiadań i nowel zostały wydane w 1970 r. w autobiograficznym tomiku „Znak szczególny”. Jest także autorką powieści kryminalnej „Sidła”, która ukazała się drukiem 50 lat po jej śmierci. 


Grażyna Bacewicz otrzymała wiele nagród za całokształt twórczości, np. Nagrodę Muzyczną Miasta Warszawy i Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Została również odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludowej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest patronką uczelni i wielu szkół muzycznych, a także licznych konkursów dla muzyków i kompozytorów.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Elena Ovcharova (ur. 1984) – absolwentka edukacji artystycznej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tworzeniem lalek zajmuje się od 14 lat – jest to jej największa pasja. W swoich pracach łączy różne techniki i materiały: modelinę, różne gliny, papier-mâché i tkaniny. Oprócz tego jest aktywna także w innych dziedzinach: maluje obrazy olejne – figuratywne abstrakcje, tworzy ceramiczne patery, małe rzeźby i płaskorzeźby, ponadto zajmuje się grafiką, ilustracją, asamblażem i projektowaniem ubioru, prowadzi też różnego rodzaju warsztaty twórcze. Prace artystki prezentowane były na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Technika wykonania lalki: Popiersie i kończyny wykonane ze specjalistycznej modeliny, ciało na drucianym stelażu pokrywanym warstwowo watą, włosy z farbowanej wełny owczej, detale twarzy malowane, oczy pokryte lakierem żywicznym.

 

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest SIRENS, założona w 2006 roku, prowadzona przez profesjonalnych muzyków firma zajmująca się konsultacją muzyczną, licencjami autorskimi oraz kompozycją i produkcją utworów muzycznych na potrzeby filmów, seriali, reklam czy opraw stacji telewizyjnych. Mariaż muzyki i obrazu z pewnością był bliski także wybitnej kompozytorce i skrzypaczce Grażynie Bacewicz, która miała w swym bogatym dorobku artystycznym również utwory stworzone do filmów i spektakli teatralnych.

sirens.jpg
english
russian

Композитор, скрипачка, музыкальный педагог, автор нескольких десятков сочинений в неоклассическом стиле. Родилась в Лодзи. Первоначально Бацевич училась играть на скрипке и фортепиано у отца, литовского дирижера и композитора Винцаса Бацевичюса, а с 1919 г. – в Музыкальной консерватории имени Хeлены Кеньской-Добкевичовой. В 1923 г. поселилась в Варшаве, где в 1932 г. окончила Государственную музыкальную консерваторию. Уже 3 года спустя она получила награду на 1-м Международном конкурсе скрипачей имени Генрика Венявского – это привело к ряду успехов на скрипичных и композиторских конкурсах, а также к международной сольной карьере, которая продолжалась до 1953 г. Во время Второй мировой войны она выступала на подпольных концертах. С 1950-х гг. занялась композицией и преподаванием, а также была членом жюри на многочисленных музыкальных конкурсах, а в 1960-1969 гг. работала вице-президентом Союза польских композиторов. С 1966 г. до конца своих дней преподавала композицию в Государственной высшей школе музыки в Варшаве.

 

Ее страстью, кроме музыки, являлась писательская деятельность – в 1960-х гг. она создавала прозаические произведения. Некоторые из ее рассказов публиковались в 1970 г. в автобиографическом томе «Особый знак». Она также была автором криминального романа «Западня», который был издан через 50 лет после ее смерти.

 

За свои жизненные достижения Гражина Бацевич получила множество наград, в т. ч. Музыкальную премию города Варшавы и Награду Союза польских композиторов. Она также была удостоена Кавалерского креста Ордена Возрождения Польши, медали 10-летия Польской Народной Республики и Командорского креста Ордена Возрождения Польши. Бацевич является покровительницей университетов и многих музыкальных школ, а также многочисленных конкурсов музыкантов и композиторов.

Несколько слов о авторе куклы:

Elena Ovcharova (родилась в 1984 г.) – выпускница факультета педагогики и художественного образования Университета имени Адама Мицкевича в Познани. Она занимается изготовлением кукол уже 14 лет – это ее самая большая страсть. В своих работах она сочетает различные техники и материалы: полимерную глину, папье-маше и ткань. Помимо этого, она активно работает и в других областях: пишет картины – фигуративные абстракции, создает керамические тарелки, небольшие скульптуры и барельефы, дополнительно занимается графикой, иллюстрацией, ассамбляжем и дизайном одежды, проводит различные творческие мастерские. Ее работы были представлены на нескольких индивидуальных и коллективных выставках в Польше и за рубежом.

Техника изготовления куклы: Бюст и конечности сделаны из специализированной термореактивной моделирующей массы, тело на проволочном стеллаже, покрытом слоями ваты, волосы из крашеной овечьей шерсти, детали лица раскрашены, глаза покрыты смоляным лаком.

Меценатом экспоната является SIRENS – компания, основанная в 2006 году профессиональными музыкантами и занимающаяся музыкальным консалтингом, авторским лицензированием, а также сочинением и производством музыкальных произведений для фильмов, сериалов, рекламных роликов и телеканалов. Сочетание музыки и изображения, безусловно, было близко сердцу выдающегося композитора и скрипачки Гражины Бацевич, в богатом творческом наследии которой есть произведения, созданные для фильмов и театральных постановок.

Composer, violinist, music teacher, author of several dozen works in neoclassical style. She was born in Łódź. Initially she studied violin and piano under her father, Vincas Bacevičius, a Lithuanian conductor and composer, and from 1919 – at the Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa Music Conservatory. In 1923 she settled in Warsaw, where she graduated from the Warsaw Conservatory in 1932. Just 3 years later, she received a distinction at the 1st International Henryk Wieniawski Violin Competition. This gave rise to a string of successes in violin and composition competitions and an international solo career that lasted until 1953. During World War II she performed at clandestine concerts. From the 1950s she devoted herself to composition and teaching, she was also a juror at many music competitions, and in 1960-69 was vice-president of the Polish Composers' Union. From 1966 to the end of her life she held composition classes at the Higher State School of Music in Warsaw.


Her other passion was writing – in the 1960s she wrote short stories, novellas and novels. Some of them were published in 1970 in an autobiographical volume entitled "Znak szczególny". She is also the author of the crime novel "Sidła", which appeared in print 50 years after her death. 


Grażyna Bacewicz received numerous awards for her lifetime achievements, including the City of Warsaw Music Award and the Award of the Polish Composers' Union. She was also decorated with the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta, the Medal of the 10th Anniversary of the People's Republic of Poland, and the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta. She is the patron of several universities and many music schools, as well as of various competitions for musicians and composers.

About the author of the doll: 

Elena Ovcharova (born in 1984) – a graduate of Art Education at the Faculty of Pedagogy and Artistic Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznan. She has been making dolls for 14 years – it is her greatest passion. In her works, she combines various techniques and materials: modelling clay, papier-mâché and fabric. Apart from that, she is also active in other fields: she paints oil paintings – figurative abstractions, creates ceramic platters, small sculptures and bas-reliefs, additionally deals with graphic design, illustration, assemblage and clothing design, also conducts various creative workshops. Her works have been presented at several individual and collective exhibitions in Poland and abroad.

Doll making technique: Bust and limbs made of professional modelling clay, body on a wire frame covered with layers of cotton wool, hair made of dyed sheep's wool, facial details painted, eyes covered with resin lack.

The patron of the exhibit is SIRENS – a company established in 2006, run by professional musicians, dealing with music consultancy, author licensing as well as composition and production of music pieces for films, series, commercials or TV station settings. The combination of music and image was certainly also close to the heart of the eminent composer and violinist Grażyna Bacewicz, who had in her rich artistic output also works created for films and theatre performances.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page