top of page
MWS logo.jpg

15 maja - 15 listopada 2021
Wystawa online współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego


 

logo mazowsze samo.jpg
Tektura Papier

HALINA
SKIBNIEWSKA

1921-2011

Architektka i urbanistka, wykładowczyni, działaczka polityczna

i społeczna. Urodziła się w Warszawie. W czasie II wojny światowej działała

w konspiracyjnej Pracowni Architektonicznej i Urbanistycznej,

a także w Organizacji Pomocy Żydom „Żegota”. W 1948 r. ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, po czym zatrudniła się

w Biurze Odbudowy Stolicy. Równolegle kontynuowała podjętą wcześniej pracę w pracowni architektonicznej Romualda Gutta, współtworząc m.in. budynek GUS. W latach 1957-1972

w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowała swoje największe dzieło – słynne osiedle Sady Żoliborskie. Jej priorytetem była wygoda mieszkańców, dlatego wbrew ówczesnym dyrektywom, w każdym mieszkaniu ulokowała łazienkę. Na autorskim osiedlu Sadyba wprowadziła pierwsze w Polsce mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 1965-85 była bezpartyjną posłanką, zaś od 1971 r. jako pierwsza kobieta w historii Polski pełniła funkcję wicemarszałka Sejmu. W tym samym roku zaczęła wykładać na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie 4 lata później została profesorem.


Architektka była pasjonatką kultury francuskiej i wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Współpracowała jako korespondentka z francuskim czasopismem branżowym „L'Architecture d'Aujourd'hui”, a po Sadach Żoliborskich oprowadzała samego generała Charles’a de Gaulle’a.


Halina Skibniewska otrzymała wiele nagród architektonicznych i Honorową Nagrodę SARP. Odznaczono ją ponadto m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej.

 

  Kilka słów o autorce lalki: 

Izabela Kłos (ur. 1975) – absolwentka ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Z zawodu projektant mody ze specjalizacjami w zakresie odzieży oraz wyrobów skórzanych i obuwia, właścicielka Studia Mody CAPRICORNUS. Kolekcjonuje lalki typu fashion doll – ma ich ponad 300. Jej pasją jest tworzenie miniaturowych ubiorów w różnych technikach krawieckich i dziewiarskich. Od niedawna wykonuje samodzielnie całe lalki. Ponadto buduje domki dla lalek i miniaturowe dioramy, które wyposaża w realistyczne akcesoria swojego autorstwa i uwiecznia na autorskich fotografiach. Prowadzi też zajęcia w Klubie Mody w Jagiellońskim Domu Kultury. W 2019 roku lalki z jej kolekcji i autorskie dioramy brały udział w wystawie zbiorowej.

Technika wykonania lalki: Głowa, dłonie i stopy z masy samoutwardzalnej, pozostałe części ciała na stelażu z drutu wzmocnionego folią aluminiową i plastrem opatrunkowym, pokryte watą i obszyte cielistą dzianiną, oczy szklane, włosy z farbowanego futra alpaki, detale twarzy malowane farbą akrylową i akwarelową.

 

   MECENAS EKSPONATU  

Mecenasem eksponatu jest JEMS ARCHITEKCI – założona w 1988 roku pracownia, która w okresie transformacji ustrojowej włączyła się w nurt odbudowy polskiej kultury architektonicznej. Zespół JEMS łączy przekonanie, że odczytywanie kultury, historii, tradycji, kontekstu miejsca i potrzeb człowieka stanowi warunek oraz podstawę tworzenia architektury. Przyjazne mieszkańcom, a zarazem harmonizujące z otoczeniem projekty profesor Haliny Skibniewskiej świadczą o tym, jak bliska była architektce taka właśnie filozofia.

jems.jpg
english
russian

Архитектор и градостроительница, преподавательница, политическая и общественная деятельница. Родилась в Варшаве. Во время Второй мировой войны принимала активное участие в тайной организации по архитектуре и градостроительству, а также в Организации помощи евреям «Жегота». В 1948 г. окончила архитектурный факультет Варшавского политехнического университета, после чего работала в Управлении по реконструкции столицы. В то же время она продолжила работу в архитектурной студии Ромуальда Гутта, в т. ч. при совместном проекте здания Центрального статистического управления в Варшаве. В 1957-1972 гг. работала в Варшавском жилищном кооперативе, где создала свою самую большую работу – известный жилой комплекс «Сады Жолибожа». Ее приоритетом являлся комфорт жильцов, поэтому она, вопреки директивам того времени, разместила ванную комнату в каждой квартире. В авторском комплексе «Садыба» она представила первые в Польше квартиры, приспособленные для инвалидов. В 1965-1985 гг. работала беспартийным депутатом, а в 1971 г. стала первой в истории Польши женщиной, занимавшей пост Вице-маршала Сейма. В том же году она начала преподавать на архитектурном факультете Варшавского политехнического университета, где четыре года спустя стала профессором.

 

Скибневска увлекалась французской культурой и в течение многих лет работала президентом Общества польско-французской дружбы. Она сотрудничала в качестве корреспондента с французским журналом L’Architecture d’Aujourd'hui, а по комплексу «Сады Жолибожа» водила самого генерала Шарля де Голля.

 

Халина Скибневска получила множество архитектурных наград и Почетную награду Объединения польских архитекторов. Она также была удостоена Серебряного Креста Заслуги, медали 10-летия Польской Народной Республики, Командорского креста со звездой Ордена Возрождения Польши и французского Ордена Почетного легиона.

Несколько слов о авторе куклы: 

Izabela Kłos (родилась в 1975 г.) – выпускница Академии изящных искусств имени Стржеминьского в Лодзи. Дизайнер одежды по профессии, специализирующийся в одежде, кожаных изделиях и обуви, она является владелицей студии моды CAPRICORNUS. Коллекционирует куклы типа fashion doll  –  у нее их более 300. Она специализируется в создании миниатюрной одежды в различных техниках шитья и вязания. В последнее время она создает свои собственные куклы. Кроме того, она строит кукольные домики и миниатюрные диорамы, которые обставляет собственными реалистичными аксессуарами и увековечивает в своих фотографиях. Кроме того, она ведет занятия в Клубе моды при Ягеллонском доме культуры. В 2019 году куклы из ее коллекции и авторские диорамы приняли участие в коллективной выставке.

Техника изготовления куклы: Голова, руки и ноги из самозатвердевающей массы, остальные части тела на стеллаже из проволоки, армированной алюминиевой фольгой и бинтовым гипсом, обтянуты ватой и отделаны трикотажем телесного цвета, глаза стеклянные, волосы из окрашенного меха альпаки, детали лица расписаны акриловыми и акварельными красками.

Меценатом экспоната является JEMS ARCHITEKCI – дизайн-студия, основанная в 1988 году, которая в период политических преобразований присоединилась к тенденции восстановления польской архитектурной культуры. Коллектив JEMS объединен убеждением, что восприятие культуры, истории, традиций, контекста места и человеческих потребностей является условием и основой для создания архитектуры. Проекты Халины Скибневской, дружественные к жителям и в то же время гармонирующие с окружающей средой, доказывают, насколько архитектор была близка к этой философии.

Architect and urban planner, lecturer, political and social activist. She was born in Warsaw. During World War II, she was active in the clandestine Architecture and Urban Planning Workshop and the Council to Aid Jews "Żegota". In 1948, she graduated from the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology, after which she was employed by the Warsaw Reconstruction Office. Simultaneously, she continued the work she had started during her studies in Romuald Gutt's architectural studio, co-designing, among others, the headquarters of the Central Statistical Office. In the 1957-1972 she worked in the Warsaw Housing Cooperative, creating her greatest work – the famous Sady Żoliborskie housing estate. Her priority was the comfort of residents, which is why, contrary to the directives of the time, she placed a bathroom in every flat. In the Sadyba housing estate, she introduced the first flats in Poland adapted to the needs of the disabled. In 1965-1985, the architect was a nonpartisan deputy, and in 1971 she became the first woman in the history of Poland to hold the position of Deputy Marshal of the Sejm. In the same year, she began lecturing at the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology, where she became a professor four years later.

 

Halina Skibniewska was passionate about French culture and hence, she was president of the Polish-French Friendship Society for many years. She cooperated as a correspondent with the French magazine "L'Architecture d'Aujourd'hui", and she showed General Charles de Gaulle himself around the Sady Żoliborskie.

 

The architect received numerous architectural awards and the Honorary Award of Association of Polish Architects. She was also decorated with the Silver Cross of Merit, the Medal of the 10th Anniversary of the People's Republic of Poland, the Commander's Cross with Star of the Order of Polonia Restituta, and the French National Order of the Legion of Honour.

About the author of the doll: 

Izabela Kłos (born in 1975) – graduated from the Academy of Fine Arts in Łódź. A fashion designer by profession with specialisations in clothing, leather goods and footwear, she is the owner of the CAPRICORNUS Fashion Studio. She collects fashion dolls – she has a collection of over 300 of them. She is creating miniature clothes in various sewing and knitting techniques. Lately, she started creating whole dolls on her own. She also builds dollhouses and miniature dioramas, which she furnishes with realistic accessories of her own design and fixes in her photographs. In addition, she teaches classes at the Fashion Club at the Jagiellonian Cultural Centre. In 2019, dolls from her collection and author's dioramas participated in a collective exhibition.

Doll making technique: Head, hands and feet made of self-hardening mass, other parts of the body on a frame of wire reinforced with aluminium foil and sticking plaster, covered with cotton wool and trimmed with flesh-coloured knitted fabric, glass eyes, hair made of dyed alpaca fur, facial details painted with acrylic and watercolour paint.

The patron of the exhibit is JEMS ARCHITEKCI – a design studio established in 1988, which during the political transformation period joined the trend of rebuilding Polish architectural culture. The JEMS team is united by the belief that perceiving culture, history, tradition, the context of the place and human needs is the condition and basis for creating architecture. The designs by Halina Skibniewska, which are resident-friendly and at the same time harmonise with the surroundings, prove how close the architect was to this philosophy.

 

MUZEUM DOMKÓW LALEK, GIER I ZABAWEK   muzeum@MuzeumDomkow.pl

bottom of page